Thi công xây lắp

Thi công xây lắp

1
quý IV/2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.051.298.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá