Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị

Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị

3
QUý IV/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 160.929.054 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm