Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án

9
QUý IV/2008
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 161.431.978 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm