Xây dựng

Xây dựng

02
Từ quý III đến quý IV năm 2008
450 ngày
Giá gói thầu:
 • 12.913.869.697 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá