Gói thầu xây lắp B2

Gói thầu xây lắp B2

B2
Quý 4 năm 2008
26 tháng
Giá gói thầu:
 • 156.219.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá