Gói thầu số 1: Km5+200-Km9+100

Gói thầu số 1: Km5+200-Km9+100

1
Quý III/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 12.796.800.000 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu