Gói thầu số 4: Km16-Km20

Gói thầu số 4: Km16-Km20

4
Quý III/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.955.300.000 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu