Xây lắp đoạn 2 từ cầu Sơn Phú 1 đến cầu Nguyễn Tấn Ngãi

Xây lắp đoạn 2 từ cầu Sơn Phú 1 đến cầu Nguyễn Tấn Ngãi

01
Quý IV năm 2008
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 29201897036 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá