Xây dựng mặt đường, cầu và cống địa hình

Xây dựng mặt đường, cầu và cống địa hình

02
10/2007-10/2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 11.811.813.642 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói