Xây dựng nền đường

Xây dựng nền đường

01
10/2007-10/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.661.611.989 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói