Chi phí khảo sát và chi phí lập thiết kế BVTC – dự tóan: Trong đó: – Xây dựng nền đường; – Xây dựng mặt đường, cầu, cống địa hình.

Chi phí khảo sát và chi phí lập thiết kế BVTC – dự tóan: Trong đó: – Xây dựng nền đường; – Xây dựng mặt đường, cầu, cống địa hình.

04
08/2007-09/2007
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 375.011.652 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói