Gói thầu xây lắp

Gói thầu xây lắp

4
Quý III, Quý IV năm 2008
480 ngày
Giá gói thầu:
 • 43.761.981.450 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá