Gói thầu xây lắp giai đoạn 1 Dự án: Đường giao thông phía Bắc sông Mông Dương, thị xã Cẩm Phả

Gói thầu xây lắp giai đoạn 1 Dự án: Đường giao thông phía Bắc sông Mông Dương, thị xã Cẩm Phả

01
Đầu quý IV năm 2008
Xong trong năm 2009
Giá gói thầu:
 • 20.232.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá