Xây dựng cầu xóm 5 xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ

Xây dựng cầu xóm 5 xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, Thuộc công trình “Xây dựng cầu xóm 5 xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ”.

G.T: Xây dựng cầu xóm 5 xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ

Thuộc công trình “Xây dựng cầu xóm 5 xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn khác

Bên mời thầu: Ban QL các dự án xây dựng cơ bản huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ ngày 30/5/2008 đến trước 8 giờ, ngày 16/6/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Văn phòng Ban QL các dự án xây dựng cơ bản huyện Đức Thọ, thị trấn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: (039) 831533; Fax: (039) 831533

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 16/6/2008.