Chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật

Chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật

03
12/2007
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 72.907.494 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói