Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán

Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán

04
12/2007
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 14.837.519 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm