Xây dựng đường, xây dựng cầu Chống Mỹ, xây dựng hệ thống chiếu sáng

Xây dựng đường, xây dựng cầu Chống Mỹ, xây dựng hệ thống chiếu sáng

08
10/2008-12/2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.524.532.828 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói