Giám sát lắp đặt thiết bị

Giám sát lắp đặt thiết bị

5
2009
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 35.866.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm