Kiểm toán

Kiểm toán

7
2010
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 179.906.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm