thiết bị phục vụ

thiết bị phục vụ

11
2009-2010
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.109.513.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói