Bể composite

Bể composite

15
2009-2010
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.275.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói