Tư vấn đấu thầu xây lắp và thiết bị

Tư vấn đấu thầu xây lắp và thiết bị

5
Quý III, Quý IV năm 2008
Từ ngày ký HĐ đến ngày có QĐ phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 35.301.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm