Gói thầu xây lắp số 02 – Công trình Kênh bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên

Gói thầu xây lắp số 02 – Công trình Kênh bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên

1
– Phát hành HSMT sau 10 ngày kể từ ngàythông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu; Đóng thầu sau 15 ngày kể từ ngày phát hành HSMT; Mở thầu ngay sau thời điểm đóng thầu.
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 4736000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá