Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ và lập hồ sơ địa chính huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ và lập hồ sơ địa chính huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

VL-T-003
9/2008 – 12/2008
15 tháng
Giá gói thầu:
 • 10.224.485.000 (VND)
 • IDA
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu