Ban quản lý dự án VLAP – Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Vĩnh Long, số 42A, đường Phạm Thái Bường, Phường 4. Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, ĐT: 070 825714, FAX : 070.828135

Ban quản lý dự án VLAP – Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Vĩnh Long, số 42A, đường Phạm Thái Bường, Phường 4. Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, ĐT: 070 825714, FAX : 070.828135

Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ và lập hồ sơ địa chính 8 xã (Tân Phú, Phú Thịnh, Song Phú, Long Phú, Tường Lộc, Loan Mỹ, Ngãi Tứ, Bình Ninh) huyện Tam Bình – tỉnh Vĩnh Long
9/2008 – 12/2008
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 12.594.875.000 (VND)
 • IDA
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói