Công ty thông tin động thông báo gia hạn thời gian bán HSMT và thời điểm đóng thầu

Công ty thông tin động thông báo gia hạn thời gian bán HSMT và thời điểm đóng thầu, Dịch vụ đánh giá hỗ trợ kỹ thuật hệ thống bảo mật

GT: Dịch vụ đánh giá hỗ trợ kỹ thuật hệ thống bảo mật
Thuộc D.A: Dịch vụ đánh giá hỗ trợ kỹ thuật hệ thống bảo mật
Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 02/05/2008 đến 09 giờ 00 ngày 17/05/2008 (trong giờ hành chính)
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 17/05/2008

Thông tin được đăng tải trên các số báo 81/2008, số 82/2008 và số 83/2008

Nay xin gia hạn:

Thời gian bán HSMT: đến 09 giờ 00 ngày 13/6/2008 (trong giờ hành chính)
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 13/6/2008

(Các thông tin khác không thay đổi).