Tư vấn Dự án quy hoạch phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh Đăklăk

Tư vấn Dự án quy hoạch phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh Đăklăk

01
Bán HSMT từ ngày 8 giờ 00 ngày 2/10/2008 đến trước 9 giờ 00 ngày 20/10/2008
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.981.900.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói