Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị giáo dục lớp 12 và bảng tương tác đa chức năng

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị giáo dục lớp 12 và bảng tương tác đa chức năng, Mua sắm sách giáo khoa và thiết bị dạy học năm học 2008-2009

Tên dự án:Mua sắm sách giáo khoa và thiết bị dạy học năm học 2008-2009
Tên gói thầu:Mua sắm thiết bị giáo dục lớp 12 và bảng tương tác đa chức năng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng KHTC Sở Giáo dục – Đào tạo Lâm Đồng
04/07/2008 đến 21/07/2008
1.000.000 (VND)
21/07/2008 08:30
21/07/2008 08:30