Kiến trúc công trình, thi công san nền; sân đường, cây xanh, bể cảnh; nước ngoài nhà; hố ga; nhà bảo vệ; cổng, hàng rào; trạm điện; công trình Sonadezi Building

Kiến trúc công trình, thi công san nền; sân đường, cây xanh, bể cảnh; nước ngoài nhà; hố ga; nhà bảo vệ; cổng, hàng rào; trạm điện; công trình Sonadezi Building

5
Quý 1/2009
Quý 2/2009 đến Quý 4/2010
Giá gói thầu:
 • 56.900.615.176 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói