Cung cấp và lắp đặt nhôm, kính công trình Sonadezi Building

Cung cấp và lắp đặt nhôm, kính công trình Sonadezi Building

7
Quý 2/2009
Quý 2/2009 đến Quý 4/2010
Giá gói thầu:
 • 52.580.644.606 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói