Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Giang thông báo mời thầu

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Giang thông báo mời thầu, Thuộc Dự án “Đường Zà Hung – A Rooi”

Gói thầu: Đường Zà Hung – A Rooi. Hạng mục nền, mặt đường, cầu và cống thoát nước

Thuộc Dự án “Đường Zà Hung – A Rooi”

Nguồn vốn: trái phiếu Chính phủ và ngân sách Nhà nước

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Giang     

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ 30, ngày 12/2/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Giang, thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng . Điện thoại: (0510) 898528; Fax: (0510) 898233

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 12/3/2008.