Giám sát thi công xây dựng

Giám sát thi công xây dựng

03
02 ngày
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 22.067.785 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm