Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp

Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp

01
02 ngày
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 12.642.226 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm