Kiểm toán

Kiểm toán

04
02 ngày
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 31.635.243 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói