Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

07
Quý III năm 2009
45 ngày, tính từ ngày ký kết hợp đồng (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
Giá gói thầu:
 • 26119280 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm