Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công & tổng dự toán

Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công & tổng dự toán

02
Năm 2008-2009
56 ngày
Giá gói thầu:
 • 556.333.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm