Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp và thiết bị

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp và thiết bị, Trụ sở UBND Phường Nguyễn An Ninh.

Tên dự án:Trụ sở UBND Phường Nguyễn An Ninh
Tên gói thầu:Xây lắp và thiết bị
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Số 18 Trưng Trắc, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
01/07/2008 đến 16/07/2008
1.000.000 (VND)
16/07/2008 08:00
16/07/2008 08:00