Xây Lắp và Thiết bị

Xây Lắp và Thiết bị

05
Quý IV/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.003.474.230 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói