Xây lắp công trình

Xây lắp công trình

01
Quý IV năm 2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 1388742597 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá