San lấp kênh và lắp đặt cống thoát nước dọc Quốc lộ 91

San lấp kênh và lắp đặt cống thoát nước dọc Quốc lộ 91(lý trình km 40+600 đến km 42+100)phía bên trái tuyến.

1
năm 2008
năm 2008
Giá gói thầu:
 • 4.091.882.783 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá