Hệ thống mắc-hồ-dệt mẫu vải

Hệ thống mắc-hồ-dệt mẫu vải

Gói số 7
Quý IV/2008
Quý IV/2008-Quý II/2009
Giá gói thầu:
 • 75.000 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói