Đào tạo về quản lý chất lượng và kỹ thuật cho dệt, nhuộm, hoàn tất

Đào tạo về quản lý chất lượng và kỹ thuật cho dệt, nhuộm, hoàn tất (tại nước ngoài)

Gói số 9
Quý I,II/2009
Quý III/2009
Giá gói thầu:
 • 45.500 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói