Thiết lập hệ thống thông tin qua internet: Thiết lập trang web

Thiết lập hệ thống thông tin qua internet: Thiết lập trang web và Đào tạo sử dụng internet/trang web và cơ sở dữ liệu

Gói số 12
Quý III/2008
Quý III/2008
Giá gói thầu:
 • 7.000 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói