Chi phí giám sát thi công Xây lắp

Chi phí giám sát thi công Xây lắp

3
Quí III-IV 2008
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 56.700.367 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói