Chi phí kiểm định

Chi phí kiểm định

4
Năm 2008
Theo qui đinh
Giá gói thầu:
 • 19.845.128 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói