Xây lắp hạng mục – Núi Ngang

Xây lắp hạng mục Kênh B4, B4-2, B4-5 và B4-5-1 – Núi Ngang

11
Quý 4/2008
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 4559000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá