Xây lắp các hạng mục – Núi Ngang

Xây lắp các hạng mục Kênh B2-1, B2-2 và B2-3 – Núi Ngang

13
Quý 4/2008
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 4348000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá