Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hố Nai

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hố Nai – Giai đoạn 1 – Q = 4.000 m3/ngày đêm

01
03/10/2008 đến 09/01/2009
14 tháng
Giá gói thầu:
 • 34.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai giai đoạn
  * Xây lắp
  Trọn gói