Trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo

Trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo (Gói thầu xây dựng)

1
Quý III và quý IV năm 2008
300 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 18.173.514.052 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu