Trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo

Trường tiểu học Tân Long, huyện Phú Giáo (Gói thầu thiết bị)

2
Quý I năm 2009
90 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 2.935.624.500 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói